Live Chat

Thêm tiện ích Live chat và CRM vào website của bạn

Thêm tiện ích Live chat và CRM vào website của bạn

Để thêm tiện ích livechat, từ hutkhach bạn chọn

Sau đó bạn chọn

Tiếp tục bạn sẽ cấu hình cho tiện ích livechat

Sau khi hoàn tất, bạn bấm save để kích hoạt tiện ích.

Last updated