Smart Banner

Thêm banner quảng cáo, promotion vào website của bạn

Thêm banner quảng cáo, promotion vào website của bạn

Để sử dụng tiện ích, từ hutkhach bạn chọn

Sau đó bạn chọn tiện ích: Smart Banner

Tiếp tục, bạn sẽ chọn mẫu banner phù hợp với website của bạn

Tiếp tục bạn có thể cấu hình banner

Sau khi cấu hình bạn bấm Kích hoạt để sử dụng tiện ích

Last updated